عدم افراز چیست ؟

اگر آپارتمان مورد مالكيت شما و خواهان غير قابل افراز و جدايي است،يعني نميتوان آن را به دو قسمت تقسيم كرد.ناگزيريد بدوا به اداره ثبت محلي كه ملك در حوزه آن وجود دارد مراجعه كنيد و تقاضاي صدور گواهي عدم افراز را مطالبه كنيد.پس از اينكه تشريفات ثبتي آن انجام شد به شما گواهي عدم افراز ملك مورد درخواست داده خواهد شد.پس از آن دادخواستي با خواسته دستور فروش ملك به دادگاهي كه ملك شما در صلاحيت آن قرار دارد به طرفيت شريكتان تقديم و گواهي فوق را ضميمه دادخواست مي كنيد.دادگاه با بررسي مدارك اقدام به صدور راي مبني بر دستور فروش ملك را به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاك مشاع و مادتين ۹و۱۰ آيين نامه همين قانون صادر و اعلام مي‌كند.پس از آن با مزايده ملك و فروش آن شما قادر خواهيد بود از پول حاصل از فروش ملك در مزايده سهم خود را دريافت داريد.